Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Společnost Medimat Inko s.r.o., U pily 558/14, 370 01 České Budějovice, IČ: 25190415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vl. 8677, (dále jen “Správce”) Vás tímto prohlášením informuje o zpracování osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce pověřil Institut kybernetické bezpečnosti z.ú. Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 06417523, výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@inkybe.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: jffm7q .

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, který umožní dodávku zdravotnického prostředku dle § 5 odst. 2 písm. i zákona č. 372/2011 Sb. příjemci na základě předání poukazu na zdravotnický prostředek subjektem údajů. Předmětem zpracování jsou především tyto kategorie údajů:

  • jméno, příjmení,
  • rodné číslo
  • kód zdravotní pojišťovny
  • bydliště,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • specifikace zdravotnického prostředku včetně počtu kusů,
  • identifikace podepisujícího lékaře.

Kategorie příjemců údajů

Státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, smluvní přepravci Správce a zdravotní pojišťovny.

Účel zpracování osobních údajů

  • Zpracování na základě plnění právní povinnosti. Správce zpracovává osobní údaje na základě požadavků, které na něho kladou právní předpisy. Zejména se jedná o následující právní předpisy zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách.
  • Zpracování na základě uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a v sídle Správce. Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování. Správce průběžně zajišťuje, aby systémy pro zpracování Osobních údajů používaly jen oprávněné osoby, které mají přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby. Správce přijal technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu určenou ve skartačním řádu správce nebo dle příslušných právních předpisů. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
Používáme soubory cookie (vlastní a třetích stran), které vám usnadňují používání našich webových stránek a umožňují nám sledovat jejich návštěvnost. Dalším používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.     Další info: Google